Όροι Χρήσης

 

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία με στόχο την ικανοποίηση και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών και την εκπλήρωση καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Βασικός Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας καλύπτει την παροχή υπηρεσιών :

Διακίνηση εμφυτεύσιμων και μη ιατροτεχνολογικών προιόντων αισθητικής ιατρικής και

ογκολογικού , αναισθησιολογικού και χειρουργικού τομέα

και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με ευθύνη της Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες, Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του Συστήματος.
 • Τη διάθεση εκ μέρους της Διοίκησης όλων εκείνων των αναγκαίων πόρων και μέσων που στόχο θα έχουν τη συνεχόμενη αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.
 • Την θέσπιση μετρήσιμων (ποιοτικά ή/και ποσοτικά) στόχων ποιότητας ώστε να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και  το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Η αποτελεσματικότητα των στόχων ελέγχεται μέσω της Διαδικασίας Ανασκόπησης της Διοίκησης και της σχετικής τεκμηριωμένης πληροφόρησης.
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών με τους στόχους ποιότητας και την τελική ικανοποίηση των πελατών.
 • Την αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και ως εκ τούτου της ικανοποίησης των πελατών της.
 • Την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών της, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της

Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & βοηθοί οι όλοι οι εμπλεκόμενοι, για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας στα τμήματά τους.

Η συμμόρφωση με την Πολιτική Ποιότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της.

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας .

Θεσσαλονίκη, 14/3/2023                      

Γενικός Διευθυντής

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση από το Ikycosmetics.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Το Ikycosmetics.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης επισκέπτεται την σελίδα του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει με την Ikycosmetics.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας τότε συλλέγονται τα στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο και email.
Το Ikycosmetics.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που χρησιμοποιούν την φόρμα αποστολής μηνύματος, μόνο για επικοινωνία.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικιοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το Ikycosmetics.gr σε Αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το Ikycosmetics.gr στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του Ikycosmetics.gr
 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
 • Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

Το Ikycosmetics.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών σε κανένα τρίτο.
Το Ikycosmetics.gr μπορεί να περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ikycosmetics.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Ikycosmetics.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το Ikycosmetics.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το Ikycosmetics.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Το Ikycosmetics.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.

 • Όροι Χρήσης Διαδικτυακού τόπου ikycosmetics.gr Χονδρικής Πώλησης

Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή σας και την χρήση της ιστοσελίδας ikycosmetics.gr,  η οποία είναι διαθέσιμη σε εσάς για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια.

Το ikycosmetics.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, προβολής και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, της ελληνικής εταιρείας «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Κοιν.Σ.Επ. που εδρεύει στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 76 Ευόσμος Θεσσαλονίκης , Τ.Κ. 56224 με Α.Φ.Μ: 997015859, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 166294761000 και Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.  Τα προιόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας .

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης καθώς η περαιτέρω πλοήγηση ή/και χρήση του διαδικτυακού τόπου ikycosmetics.gr προτού χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες b2b της δηλώνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση και ότι συμφωνείτε με αυτούς.

 • Καταλληλότητα χρήστη

Οι τιμές χονδρικής των προϊόντων παρέχονται από την ikycosmetics.gr μόνο σε συνεργάτες της επαγγελματίες υγείας  (ιατρούς και κέντρα αισθητικής) , αφού πρώτα έχει υπάρξει ενεργοποίηση του κωδικού εισόδου χρήστη.

 • Αντικείμενο και τροποποιήσεις περιεχομένου

Οι ιστοσελίδες της ikycosmetics.gr υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η  ikycosmetics.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Οποιαδήποτε, τέτοιου είδους, αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Με την είσοδό σας ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτόματα τους παρόντες Όρους Χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους. Επίσης το ikycosmetics.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κ.λπ.), ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησής τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

 • Υποχρεώσεις του χρήστη

Συμφωνείτε: 1. να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και της αναγνώρισής σας και 2. να συντηρείτε και να ενημερώνετε έγκαιρα τα Δηλούμενα Στοιχεία και όσες πληροφορίες παρέχετε ,ώστε να είναι πάντα ακριβή, τρέχοντα και πλήρη. Απαγορεύεται να τροποποιήσετε, ανεβάσετε, δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω της ιστοσελίδας της ikycosmetics.gr χωρίς γραπτή έγκριση. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος ikycosmetics.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο.

 • Διαθεσιμότητα υπηρεσίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η εταιρία ikycosmetics.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής των παρόντων ιστοσελίδων ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση.

 • Περιορισμοί

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από την ιστοσελίδα της ikycosmetics.gr θα παρέχονται στο χρήστη –εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση– δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιήσει και να τεκμηριώσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις προσωπικές του / της ανάγκες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση ή διαφήμιση επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρίας ikycosmetics.gr.

 • Περιορισμός ευθύνης

H ikycosmetics.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών προϊόντων, φωτογραφιών και τιμών που περιέχονται στις ιστοσελίδες της ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και / ή την ενημερότητά τους, οι οποίες και θεωρούνται απλά ενδεικτικές. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της εταιρίας ikycosmetics.gr για οποιαδήποτε αποζημίωση που γίνεται απαιτητή λόγω ανακρίβειας, ατέλειας ή έλλειψης επικαιροποίησης των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της καθώς και οποιαδήποτε υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από κάθε πιθανή παρερμηνεία των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη. Η εταιρία, δεν δεσμεύεται, για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν προκύψει ακούσια.

 • Συνδέσεις και Σύνδεσμοι

Οι ιστοσελίδες της  ikycosmetics.gr είναι δυνατό να περιέχουν συνδέσεις και παραπομπές σε ιστοσελίδες τρίτων. H ikycosmetics.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων, καθώς η ikycosmetics.gr δεν έχει τον έλεγχο των πληροφοριών ή των περιεχομένων των εν λόγω ιστοσελίδων. Επίσης οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και η ikycosmetics.gr δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών από τρίτους.

 • Ασφάλεια

Αν και η εταιρία ikycosmetics.gr κάνει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την ιστοσελίδα της καθαρές από ιούς, αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι δεν θα προσβληθεί από ιούς. Ο κάθε Χρήστης, για δική του προστασία, πρέπει να κάνει τις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία. H Ιστοσελίδα ikycosmetics.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

 • Χρήση κωδικών

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση κωδικών και την αποφυγή κάθε ανάρμοστης συμπεριφοράς όσον αφορά στη χρήση τέτοιων κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στο δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δηλώνει ότι τα παρεχόμενα από αυτόν στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Στην περίπτωση που ο χρήστης ανακαλύψει ότι ο κωδικός του έχει διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που δεν έχει δικαιοδοσία ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ikycosmetics.gr , έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στον εν λόγω κωδικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως , η ikycosmetics.gr δε φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για την κακή χρήση οποιουδήποτε Προσωπικού Κωδικού. Επιπλέον, η ikycosmetics.gr διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη στην περιοχή που προστατεύεται με κωδικό αποκλείοντας τα Δεδομένα Χρήστη

 • Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ο χειρισμός των Προσωπικών Δεδομένων που μας διατίθενται, θα πραγματοποιείται με αρμόζοντες και διακριτικούς τρόπους. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, θα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση των αιτηθέντων λειτουργιών ή ενεργειών, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. . Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας παρά μόνον (α) με τη συγκατάθεσή σας, (β) εάν χρειαστεί, βάσει νομικής διάταξης ή δικαστικής εντολή, (γ) εφόσον πιστεύουμε, εύλογα, ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε νόμο, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) (EU) 2016/679 σας ενημερώνουμε ότι στην βάση δεδομένων της υπηρεσίας ikycosmetics.gr τα στοιχεία των χρηστών φυλάσσονται ασφαλή και κρυπτογραφημένα και εξαιρούνται από κάθε άλλη χρήση πλην της διαδικασίας εισαγωγής παραγγελίας και είναι τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργηθεί μια παραγγελία. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης ακόμα και μετά την εγγραφή του έχει την δυνατότητα διαγραφής του από την λίστα πελατών αποστέλλοντας το αίτημα του στο info@ikycosmetics.gr .

Η εταιρεία μας έχει συμμορφωθεί με τους παρακάτω όρους :

Προσεκτική συγκέντρωση και ασφαλής αποθήκευση προσωπικών σας δεδομένων.
Σύνδεση και διαχείριση με ασφαλές πρωτόκολλο
Καμία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση σας ή ακόμη
Κωδικοποίηση αυτών για αποφυγή αναγνώρισης ταυτότητας (profiling) από τρίτους.
Αποφυγή συσχετισμού βάσεων δεδομένων (linked data) ή πρόσβαση από εταιρείες συνεργατών μας.
Δυνατότητα διαγραφής ή εξαγωγής και παράδοσης των δεδομένων κατ’ απαίτηση.
Διασφάλιση συμμόρφωσης στον Κανονισμό και από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα πληρωμών όπως Τράπεζες κλπ.

Με την εγγραφή σας στο κατάστημα δίνετε την συγκαταθεσή σας για τα δεδομένα που καταχωρούμε;

Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση παραγγελίας
Τηλέφωνο (σταθερό)
Τηλέφωνο (κινητό)
Φορολογικά στοιχεία, υποχρεωτικά για την έκδοση τιμολογίου.

Η ikycosmetics.gr  , έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όμως είναι και ευθύνη του χρήστη να μην ανακοινώνει σε τρίτα άτομα το προσωπικό του “όνομα χρήστη” καθώς και το “κωδικό εισόδου” του.

 • Ιδιοκτησία

Οι ιστοσελίδες της ikycosmetics.gr  καθώς και το περιεχόμενό τους είναι ιδιοκτησία της ikycosmetics.gr .Το περιεχόμενο προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και στοιχεία των ιστοσελίδων προστατεύονται επίσης και από νόμους περί εμπορικής παρουσίασης, εμπορικών μυστικών, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλους νόμους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή η μίμηση τους, και δεν πρέπει να αφαιρείτε ή να τροποποιείτε οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, ούτε κάποια άλλη ειδοποίηση για την ιδιοκτησία. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της ikycosmetics.gr  συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ikycosmetics.gr

 • Αποζημιώσεις

Η ikycosmetics.gr επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις για τους μετόχους η τους συνεργάτες της σε περίπτωση εκ μέρους σας παραβίασης των Όρων Χρήσης η των δικαιωμάτων συνεργαζομένων εταιριών η τρίτων.

Η ikycosmetics.gr  δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της ikycosmetics.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 • Αναζήτηση Προϊόντων

Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «αναζήτηση», που θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.Η ikycosmetics.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές προιόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Επικοινωνίας  στο 2315118093  ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου.

 • Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ikycosmetics.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Με σκοπό την υπαναχώρηση, πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση που θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας.  Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με το τιμολόγιο αγοράς . Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν . Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
 • το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ.ΔΑΤ κ.ο.κ)
 • Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση». Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελιάς. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2310-118093 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2315118093 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

 • Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων/ Έξοδα Αποστολής

Ολοκλήρωση παραγγελίας:
Με το που ολοκληρώνεται η παραγγελία σας, σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα :  «Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. O αριθμός παραγγελίας σας είναι…..Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.»
Με την υποβολή της παραγγελίας, επιβεβαιώνεται και η υποχρέωση πληρωμής.

Κατόπιν της υποβολής της παραγγελίας σας, θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά (μέσω email) σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο παράδοσης.

 • Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία  σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
α)Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας

β)Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις
γ)Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας
γ)Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 • Τιμές προϊόντων

Οι τιμές όλων των προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ikycosmetics.gr αφορούν λιανική και χονδρική πώληση(περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α σε όλες τις τιμές ). Οι τιμές και οι προσφορές που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στα προϊόντα αφορούν αποκλειστικά παραγγελίες που γίνονται μέσα από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Το εμφανιζόμενο γενικό σύνολο κάθε παραγγελίας είναι ενδεικτικό και δεν περιλαμβάνει τυχών εκπτώσεις που ισχύουν λόγο εξόφλησης της παραγγελίας με πληρωμή της μετρητοίς ή με τραπεζικό έμβασμα. Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 • Τρόποι Αποστολής

Αποστολές εντός Ελλάδας
H παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας γίνεται με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών SPEEDEX.

 • Οι παραγγελίες συνήθως αποστέλλονται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών , όταν το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο.

Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την πορεία της παραγγελίας σας.

 • Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος παράδοσης μπορεί να φτάσει τις 3-4 εργάσιμες μέρες.
 • Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο, ο χρόνος αναμονής μπορεί να φτάσει τις 5 – 6 εργάσιμες μέρες

Για αγορές από 50 € και άνω η αποστολή είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες μικρότερες των 50 €, τα έξοδα μεταφορικών είναι 3,50€ .

Αποστολές στην Κύπρο:

Για αγορές από 65,00 € και άνω η αποστολή είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες μικρότερες των 65 € τα έξοδα αποστολής είναι 12,50 €.

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε με επιβεβαιωτικό email για την ορθή καταχώρηση της παραγγελίας σας.

Μόλις η συλλογή των προϊόντων σας ολοκληρωθεί, θα λάβετε email με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο e-mail info@ikycosmetics.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016897, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας

 

 • Τρόποι Πληρωμής

Ο πελάτης θα πρέπει να εξοφλήσει στο έπακρον το ποσό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε παραγγελία · τότε και μόνον τότε θα παραλάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει.

Αντικαταβολή 

Σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον χρέωση 2,50€ . 

(Αφορά παραγγελίες μέχρι 499€ – Για παραγγελίες από 500€ και πάνω θα πρέπει να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής).

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους :

Τραπεζική κατάθεση, Πληρωμή με κάρτα, Πληρωμή μέσω paypal , Αντικαταβολή ( αν το ποσό είναι έως 499€).

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας

Με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστική ή προπληρωμένη σας κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners.

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διενεργούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς – Winbank. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας που συνεργαζόμαστε :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5216 091866 588

IBAN: GR20 0172 2160 0052 1609 1866 588

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο info@ikycosmetics.gr. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Για παραγγελίες που επιλέγεται τρόπος πληρωμής ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ,  σε περίπτωση που η κατάθεση δεν γίνει εντός 5 ημερών η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

Διαβάζοντας ρητά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου ikycosmetics.gr συμφωνείτε ρητά ότι δεσμεύεστε να μην μεταπωλήσετε τα προιόντα της ikycosmetics,gr σε τρίτο.

 • Τιμολόγηση

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Εταιρία τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με τις αλλαγές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο.